STACJA IIII

PAN JEZUS UPADA PO RAZ PIERWSZY

Lecz On się obarczył naszym cierpieniem,
  On dźwigał nasze boleści,
  a myśmy Go za skazańca uznali,
  chłostanego przez Boga i zdeptanego.
  Lecz On był przebity za nasze grzechy,
  zdruzgotany za nasze winy.
  Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,
  a w Jego ranach jest nasze zdrowie.
  Wszyscyśmy pobłądzili jak owce,
  każdy z nas się obrócił ku własnej drodze,
  a Pan zwalił na Niego
  winy nas wszystkich.

(Iz 53,4-6)